ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

AS. Studio, de eenmanszaak, statutair gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72401656.

De Klant, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met AS. Studio een overeenkomst is aangegaan.
Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Diensten, alle diensten die AS. Studio voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uitvoeren en verwijderen van semi-permanente make-up.

Deze voorwaarden gelden voor iedere producten, aanbieding, behandeling en transactie tussen AS. Studio en een klant waarop AS. Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

AS. Studio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. AS. Studio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, app of per email aan AS. Studio melden. Na het ontvangen van dit bericht zal AS. Studio dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant de aanbetaling kwijt.

Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag AS. Studio de behandeling weigeren en is de klant de aanbetaling kwijt. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door AS. Studio binnen 15 dagen gerestitueerd.

3. Betaling

AS. Studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via een betaalverzoek te voldoen.

Het volledige bedrag wordt altijd meteen in de salon voldaan. Bij reserveringen wordt een aanbetaling gedaan van 25%. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.   

Bij een gemiste afspraak is de klant de aanbetaling kwijt. 

Het is niet mogelijk een online afspraak te boeken wanneer de klant oude en elders geplaatste semi-permanente make-up heeft, tenzij de klant eerst akkoord heeft gekregen van AS. Studio. Mail ter beoordeling duidelijke en scherpe foto’s bij helder daglicht van het te behandelen gebied naar info@asstudio.nl. Dit geldt ook voor (diepe en/of grote) littekens in het te behandelen gebied. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude semi-permanente make-up. Het kan zijn dat hiervoor een andere behandelmethode nodig is, we willen het beste advies kunnen geven.

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet AS. Studio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan AS. Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. AS. Studio neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. AS. Studio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. Geheimhouding

AS. Studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AS. Studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

AS. Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AS. Studio is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. AS. Studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

7. Beschadiging en diefstal

AS. Studio heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. AS. Studio meldt diefstal altijd bij de politie. In het pand zijn beveiligingscamera’s aanwezig.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan AS. Studio. AS. Studio zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. AS. Studio zal de klager binnen 2 weken adequaat antwoord geven.

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft AS. Studio het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum binnen zes maanden.

11. Beeldmateriaal

Voor elke behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming voor wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant. Er wordt ten allen tijden een voor- en na foto gemaakt voor in het dossier. 

12. Overmacht

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling, kwalificeert zich niet als overmacht.